+31 23 5476647 | info@cleanfountain.com

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34263594

Januari 2020

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34263594), dan wel een met haar gelieerde onderneming, zaken verkoopt.
1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door koper gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS hieraan niet gebonden.
1.3. In het geval van gehele of gedeeltelijke nietigheid of anderszins ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden blijven de overige bepalingen van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzame bepaling te worden omgezet in een bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Artikel 2 Offertes
2.1. Alle offertes van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.
2.2. Tenzij anders is vermeld blijven offertes gedurende 30 dagen van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming
3.1. Overeenkomsten komen tot stand wanneer CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS binnen 2 weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 4 Prijzen
4.1. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen zich wijzigen. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.
4.2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en aflevering.
4.3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen exclusief kosten en vervoer.
4.4. Bij een factuurbedrag ad. € 250,00 of minder heeft CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS het recht € 12,50 terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast heeft CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS het recht 2% over het factuurbedrag terzake van kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Wijziging in de opdracht
5.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
5.2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
5.3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 6 Overmacht
6.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst voor CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd, dan wel het recht om de nakoming op te schonen zolang de verhindering duurt.
6.2. Ook na opschorting blijft CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Noch bij ontbinding, noch bij opschorting zal op CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS enige schadevergoedingsplicht rusten.
6.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstakingen bij CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS of haar leveranciers of hulpbedrijven, gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk aan machines en/of gereedschappen, niet nakomen van derden van hun verplichtingen jegens CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS door welke oorzaak ook, zonder dat CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS invloed van een en ander op haar bedrijf hoeft aan te tonen.

Artikel 7 Aflevering
7.1. Aflevering geschiedt in beginsel af magazijn van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS
7.2. Alle goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, ongeacht eventuele andersluidende bedingen ter zake tussen CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS en derden.
7.3. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.
7.4. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.
7.5. Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de koper de zaken af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS dat de zaken gereed staan voor afname.
7.6. Opdrachtgever is bij franco levering verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS zijn betaald.
Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen.
8.2. De geleverde goederen kunnen bij niet-betaling terstond door CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS worden teruggevorderd.

Artikel 9 Betaling
9.1. Plaats van betaling is het kantoor van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS. Koper is bevoegd tot betaling door middel van bijschrijving of storting op een door CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS aan te wijzen bank- en/of girorekeningnummer.
9.2. Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan.
9.3. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.
9.4. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is te allen tijde gerechtigd ook in afwijking van de overeenkomst betaling dan wel zekerheidstelling te verlangen voordat (verdere) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven.

Artikel 10 Niet-nakoming door de koper
10.1. Koper is zonder dat voorafgaande ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is in verzuim, indien hij volgens de bepalingen van artikel 8 niet tijdig betaald.
10.2. Bij het intreden van verzuim is de gehele koopprijs terstond opeisbaar, ook ten aanzien van nog niet afgeleverde zaken.
10.3. Bij het intreden van verzuim is koper, naast vergoeding van alle overige kosten tevens alle kosten van buitengerechtelijke invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00.
10.4. Voorts is koper bij het intreden van verzuim een vertragingsrente verschuldigd over de hoofdsom, vermeerderd met de kosten, van 1,5% per maand.
10.5. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is na intreden van verzuim bevoegd verdere nakoming op te schorten, totdat koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
10.6. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is bij intreden van verzuim bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan koper, ook als CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS aanvankelijk de nakoming van haar verplichtingen heeft opgeschort. Dit laat onverlet het recht op volledige schadevergoeding van alle door CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS geleden of nog te lijden schade.

Artikel 11 Ondeugdelijke levering/productaansprakelijkheid
11.1. Indien de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden zal CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS in de mate waarin zulks redelijkerwijs van haar kan worden gevergd ofwel het ontbrekende afleveren indien zulks nog verkrijgbaar is bij haar leverancier(s), ofwel de afgeleverde zaak herstellen, ofwel vervangen indien en voorzover nog verkrijgbaar bij haar leveranciers.
11.2. Indien de leverancier(s) van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS bij door CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS van derden betrokken zaken haar verplichtingen heeft beperkt of uitgesloten, gelden dezelfde beperkingen en/of uitsluitingen in de verhouding tussen CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS en koper.
11.3. Bovenomschreven verplichtingen vervallen in elk geval indien gebreken niet binnen 14 dagen na aflevering ter kennis van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS zijn gebracht.
11.4. Iedere aanspraak van koper vervalt bij herstel of wijziging van welke aard ook aan de afgeleverde zaak door koper en/of derden.
11.5. De totale schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan de factuurwaarde van de ondeugdelijk gebleken zaken.
11.6. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is niet aansprakelijk voor gevolgschade. Hieronder wordt in ieder geval verstaan schade anders dan aan de afgeleverde zaken zelf. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 12 Reclames
12.1. Opdrachtgever dient de zaken direct na voltooiing van de opdracht te inspecteren. Reclames betreffende gebreken, welke bij de inspectie zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht schriftelijk ter kennisgeving aan CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS te zijn gebracht.
12.2. Reclames betreffende gebreken, welke niet bij de inspectie zoals vermeld in lid 1 zijn ontdekt of redelijkerwijze hadden moeten worden ontdekt, dienen binnen 8 dagen nadat deze bij de opdrachtgever zijn gemeld respectievelijk redelijkerwijze aan de opdrachtgever hadden kunnen blijken, schriftelijk ter kennisgeving aan CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS te zijn gebracht.
12.3. De in de leden 1 en 2 vermelde reclames kunnen in ieder geval niet meer worden ingediend nadat 2 maanden na de datum van de voltooiing van de opdracht zijn verstreken.
12.4. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
12.5. Ieder recht op schadevergoeding vervalt één jaar na dagtekening van de desbetreffende reclame, indien CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS niet binnen die termijn wordt gedagvaard voor de bevoegde rechter.

Artikel 13 Beëindiging door CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS
13.1. De opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht toerekenbaar in verzuim te zijn als hij één of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever.
13.2. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS heeft in het een van de gevallen van lid 1 het recht na sommatie en / of gerechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
13.3. Bij surséance van betaling of faillissement van de opdrachtgever is CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke van dan wel gebreken aan het geleverde en / of de emballage, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS of een ondergeschikte.

Artikel 15 Vertrouwelijke informatie
15.1. CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS is verplicht alle vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 16 Toepasselijk recht
16.1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Artikel 17 Bevoegde rechter
17.1. Alle geschillen tussen CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS en de wederpartij zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter in de vestigingsplaats van CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS behoudens indien CLEAN FOUNTAIN – INDOMUS als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.